รายงานผลการกำกับติดตามข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่ กลุ่ม กิจกรรม สถิติการให้บริการประจำเดือน(ราย) เอกสารแนบ
Oct-61 Nov-61 Dec-61 Jan-62 Feb-62 Mar-62 Apr-62 May-62 Jun-62 Jul-62 Aug-62 Sep-62
Excel
Copyright © 2019 Nantawit Chuchue. All rights reserved. ระบบติดตามข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562