รายงานผลการกำกับติดตามข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่ กลุ่ม กิจกรรม สถิติการให้บริการประจำเดือน(ราย) เอกสารแนบ
Oct-61 Nov-61 Dec-61 Jan-62 Feb-62 Mar-62 Apr-62 May-62 Jun-62 Jul-62 Aug-62 Sep-62
1บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร70657271707268750000
การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญ50525155504951370000
การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการครู85878280827585310000
การขอหลักฐานการจ่ายเงินเดือน1012151099890000
2บริหารงานบุคคลการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ75891130283435532040460
การขอสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16793260193324448696687860
การขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองความประพฤติ5124351517470
การดำเนินการให้มีวิทยฐานะชำนาญการ2231331178500
การดำเนินการให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ024104263000
การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา41016141820010
3ส่งเสริมการจัดการศึกษาการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา/ขออนุญาตอยู่246154000000
ค่ายพักแรม034105040003700
การขอหนังสือรับรองส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กศน.211000100000
การขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์2855115589330
4อำนวยการการขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัย311211110000
การขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อกู้เงินสวัสดิการเงินกู้131170586102000
การขออนุญาตใช้สถานที่/ใช้ห้องประชุม2823133536301616132000
การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง355239454648577479000
5นโยบายและแผน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก อปท.302110000000
Excel
Copyright © 2019 Nantawit Chuchue. All rights reserved. ระบบติดตามข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562